Members

ISO/CMMI

29/12/2017

1. CMMI

- Doanh nghiệp đạt CMMI 3: TMA, Larion, MISA

- Doanh nghiệp đạt CMMI 4: GCS, TMA

- Doanh nghiệp đạt CMMI 5: TMA, GCS, Luxoft

2. ISO

- Doanh nghiệp đạt chứng chỉ ISO 9001:2008: Larion, Sư tử Biển, GCS, Saigontel, Siambrothers, Digi-Texx, TMA, Việt Can, TUV Rheinland Việt Nam

- Doanh nghiệp đạt ISO 17025 về kiểm định phòng thí nghiệm: TUV Rheinland Việt Nam

- Doanh nghiệp đạt chứng chỉ ISO 27001: GCS, Digi-Texx, Tư vấn quản lý kết nối, TMA

3. Một số chứng chỉ các doanh nghiệp đạt được

- TMA đạt chứng chỉ SGS