Văn bản pháp luật

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 03/2018/TT-BTC
  • 12/01/2018
  • Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông
  • 41/NQ-CP
  • 26/05/2016
  • Nghị quyết về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam
  • 333/QĐ-TTg
  • 03/03/2016
  • Quyết định Thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
  • 118/2015/NĐ-CP
  • 12/11/2015
  • Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu Tư
  • 392/QĐ-TTg
  • 27/03/2015
  • Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
  • 3979/BTC-CST
  • 27/03/2015
  • V/v phối hợp hướng dẫn Nghị định số 154/2013/NĐ-CP
  • 2407/QĐ-TTg
  • 31/12/2014
  • Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
  • 01/2014/TT-BTTTT
  • 20/02/2014
  • Thông tư quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
  • 154/2013/NĐ-CP
  • 08/11/2013
  • Nghị định quy định về khu công nghệ thông tin tập trung
  • 86/2013/TT-BTC
  • 27/06/2013
  • Thông tư quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện